Strona WWW nawozu vitamag.pl

Newsletter

Regulamin użytkowania

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego działającego pod VITAMAG  i administrowanego przez właściciela serwisu, firmę P.W. FLUXMET Sp. z o.o., oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad Dostaw, Gwarancji i Zwrotów. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym w chwili złożenia zamówienia przez system sklepu. VITAMAG działa na podstawie stosownych dokumentów, dostępnych na stronie Vitamag.pl   

 2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich / Euro i zawierają podatek VAT.

 3. Nie odpowiadamy za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID i hasło klienta.

 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 5. P.W. Fluxmet sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

 6. P.W. FLUXMET Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Wszelkie zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą odnosiły skutku w stosunku do osób, które skorzystały z oferty sklepu lub wzięły udział w akcji promocyjnej przed wejściem w życie zmian, chyba że w sposób wyraźny wyrażą zgodę na zmianę.

 7. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego firmy P.W. FLUXMET Sp. z o.o. są fabrycznie nowe (o ile nie wskazano inaczej w opisie produktu) i objęte gwarancją producenta / dystrybutora

 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego firmy P.W. FLUXMET Sp. z o.o.  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 10. Właściciel sklepu internetowego www.sklep-vitamag.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów .

 12. Właściciel sklepu internetowego: P.W. FLUXMET Sp. z o.o., zaświadczenie o wpisie do Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000288822, NIP 6391922527, Regon 240724114 Adres siedziby firmy: 44-362 Bełsznica, ul. Raciborska 62

Zamówienie

 1. P.W. FLUXMET SP. z o.o. zastrzega sobie prawo do potwierdzenia telefonicznego dowolnego zamówienia.

 2. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 3. Po zalogowaniu się do systemu sklepowego Klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapie jest jego zamówienie

 4. P.W. FLUXMET Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych (nie dotyczy towarów o statusie „niedostępny”, „na zamówienie”, "informacja telefoniczna").  W uzasadnionych przypadkach P.W. FLUXMET Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu P.W. FLUXMET Sp. z o.o. zobowiązuje się poinformować Klienta, a klient ma prawo potwierdzić aktualność zamówienia lub je anulować.

 6. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i wybranych firm kurierskich. 

 7. P.W. FLUXMET Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało dostarczone do klienta jak najszybciej

 8. Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów u kuriera, przez wpłatę na konto przed wysłaniem zamówionego towaru, gotówką przy odbiorze osobistym

 9. P.W. FLUXMET Sp. z o.o.  wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, numer NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres, numer NIP), na którą ma być wystawiona. W przeciwnym wypadku nabywca otrzyma tylko potwierdzenie zakupu.

 10. Zamówienia z opcją "przedpłata na konto" realizowane są dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto.

 11. Koszty przesyłki pokrywane są przez Nabywcę. 

 12. Formularz zamówienia dostarczonego do Klienta może być usunięty z historii konta Użytkownika po 30 dniach od otrzymania towaru.

 13. Właściciel sklepu internetowego www.sklep-vitamag.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika (ze wszystkimi danymi kontaktowymi i historią transakcji) w sytuacji kiedy Użytkownik zgłosi prośbę o usunięcie swojego konta, Użytkownik nie loguje się do konta lub nie dokona zakupów w okresie min. 1 roku, Użytkownik nie odbiera zamówionych przesyłek lub też kontakt z Użytkownikiem jest niemożliwy z powodu podania błędnych danych kontaktowych. 

 14. Zamówienia, które zostały dostarczone do klienta, po upływie min. 30 dni mogą być usunięte z historii Użytkownika

 15. W przypadku usunięcia konta Użytkownika udzielone rabaty ulegają likwidacji

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a gdyby porozumienie takie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd wskazany przez Pozywającego

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez firmę P.W. Marcus-Graf - Marek Dworzyński zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.